Услуги

 

Ние ще извършим вместо Вас целия процес по внедряване на правилата на GDPR във Вашето дружество, отчитайки Вашите специфични нужди. Привеждането на една организация в съответствие с GPDR не е еднократно действие, а процес, който трябва да се извършва постоянно във времето. Затова ще се погрижим този процес да бъде постоянно актуализиран и модернизиран според измененията на законодателството.

 

Технически мерки

Внедряване на хардуерни и софтуерни решения, съобразно изискванията на Регламента

 1. Извършване на настройки на вашите компютри в съответствие с информационната сигурност
 2. Осигуряване на техническо средство за криптирано архивиране на данни
 3. Мониторинг и поддръжка на информационни системи
 4. Въвеждане на процедури по информационна сигурност
 5. Осигуряване на техническо средство за криптиране на вашите файлове, антивирусна защита, DLP:
 • псевдонимизация на личните данни
 • криптиране на личните данни
 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване
 • водене на записи (log files) на дейностите по обработване на данни в системите за автоматизирано обработване

 

Организационни мерки

Процедура по консултиране и внедряване на изскванията на Регламента, която преминава през няколко етапа:

 1. GAP Analysis – пълен анализ и оценка на текущото ниво на съответствие с изискванията на Регламента, както юридически, така и технически – съставен индивидуално за целите на Вашия бизнес
 2. Управление на риска по отношение на защита на личните данни
 3. Приемане на план за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки
 4. Консултиране при внедряване на Политиките и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с Регламента
 5. Приемане на вътрешна процедура и/или план за действие в случай на нарушение на сигурността на личните данни
 6. Създаване на вътрешна организация за своевременно уведомяване на КЗЛД в срок до 72 часа от узнаването за нарушението и на субектите на данни
 7. Изготвяне на пълния набор от документи необходими за Вашия бизнес, изготвени индивидуално за Вашите нужди
 8. Наблюдение и мониторинг на внедрената процедура за спазване изискванията на GDPR
 9. Обучение на персонала

 

Адвокатска защита

Предлагане на правна помощ и съдействие на преференциални цени.

 

Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer)

Възможност да наемете външно Длъжностно лице по защита на данните.

 

Семинари и обучения

Предлагаме семинари и обучения на преференциални цени за нашите клиенти.

 

Newsletter

Ще получавате нашия Бюлетин с най-актуалните законодателни промени, практика, препоръки и актуални проблеми в сферата на личните данни.

 

Поверителност